SEO

Việc đăng ký chương trình đào tạo lập trình C-Sharp của Danesh and Technology đã bắt đầu vào sáng nay

Việc đăng ký chương trình đào tạo lập trình C-Sharp của Danesh and Technology đã bắt đầu vào sáng nay

Khu phức hợp dựa trên tri thức “Bamdat Knowledge and Technology” sẽ tổ chức chương trình đào tạo lập trình C # vào mùa thu năm nay với mục đích nâng cao kỹ năng gia nhập thị trường lao động của sinh viên.

Đọc thêm  Khởi động chương trình đào tạo học tập sâu "Kiến thức và Công nghệ Bamdat" từ hôm nay

báo cáo